fbpx

00 Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

01 Masters of Marketing eenmanszaak

Je leest op dit moment de privacyverklaring van juliawiegman.com, een onderdeel van Masters of Marketing. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Masters of Marketing verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Masters of Marketing, neem dan gerust contact op!

 

info [ at ] mastersofmarketing.nu

 

02 Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door juliawiegman.com, onderdeel van Masters of Marketing. Deze worden hieronder toegelicht:

 

Masters of Marketing stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Masters of Marketing. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Masters of Marketing via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

De website van Masters of Marketing verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

03 Ontvangers

De gegevens die Masters of Marketing ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

Mailchimp / ActiveCampaign/ Leadpages

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp, Leadpages en ActiveCampaign wordt gebruikt als cms. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp, en insights worden opgemaakt in ActiveCampaign.

 

SMIT. Digitaal vakmanschap

De e-mail van Masters of Marketing wordt gehost bij SMIT. Digitaal vakmanschap. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van SMIT. Digitaal vakmanschap.

 

04 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Masters of Marketing, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp en ActiveCampaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar

info [ at ] mastersofmarketing.nu

 

 

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Masters of Marketing via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Masters of Marketing of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en, daar waar mogelijk, met tweestapsverificatie. Bij deze tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Masters of Marketing. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Masters of Marketing privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Masters of Marketing ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en betrouwbaarder wordt.

 

06 Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Masters of Marketing vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Masters of Marketing. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Masters of Marketing. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Masters of Marketing opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Masters of Marketing al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Masters of Marketing vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Masters of Marketing niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Masters of Marketing jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info [ at ] mastersofmarketing.nu  onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

 

07 Plichten

Masters of Marketing (juliawiegman.com is een onderdeel van Masters of Marketing) verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Masters of Marketing via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Masters of Marketing de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Masters of Marketing met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Masters of Marketing behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Masters of Marketing dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Masters of Marketing te beschermen. Daarbij wordt altijd getracht jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

info [ at ] mastersofmarketing.nu

English version Privacy Policy:

Privacy Policy English Masters of Marketing

 

00 Introduction

This privacy statement states how your personal data will be collected and stored. It will describe where your data is stored and for which purposes your data will be used. Also, you will encounter all your rights concerning your personal data and how to make use of these rights. This privacy statement could be updated from time to time, for example, due to changes in legislation. Because of this, it is recommended to regularly consult the privacy statement.

 

01 Masters of Marketing (one-man business)

This is the Privacy Statement of Masters of Marketing.

There are situations that require Masters of Marketing to collect and store your personal data. It is in your best interest to know what will be done with this data and how you can voice your personal wishes regarding your data storage. If you ever feel unsure about the storage of your data by Masters of Marketing, please contact us!

 

info@mastersofmarketing.nu.

 

02 Purpose of storing your personal data

There are multiple reasons for storing your data by Masters of Marketing. Here under you will read all about it:

 

Masters of Marketing makes use of email addresses to send their newsletters. These newsletters are created with commercial interests, and also used for sharing insights. Your first name and email address will be collected via the form that is needed to put you on the mailing list on the website of Masters of Marketing. Also, Masters of Marketing could request you via personally or textually to log in.

 

Your personal data will be stored whenever you reach out to Masters of Marketing via their website. Within the form, only the required data is requested to offer a service or proposal. You can think of data such as your name, company name, email address, telephone number and project description.

 

The website of Masters of Marketing will collect your personal data to improve their website. This process of improvement is supported by Google Analytics. The data that will be produced by this, is anonymous and therefore will not be connected to your personal data. An example of useful data is the duration of your visit or the amount of pages you have looked at. All data will only be used with your explicit approval and only for purposes that you approved of. Your data, with your consent, could be shared with potential relationships or contractors.  

 

03 Receivers

The data that Masters of Marketing collects and uses are administered by the use of:

 

Mailchimp / Activecampaign/ Leadpages/ Typeform

Newsletters will be sent via Mailchimp, Leadpages, Activecampaign and Typeform will be used as the CMS. During the sign up for the newsletter, your email address and surname will automatically be stored in the appropriate list within Mailchimp.

 

Hostnet

The email of Masters of Marketing is hosted by Hostnet. Whenever you contact Masters of Marketing via forms or via email, the concerned emails will be stored on the servers of Hostnet.

 

04 Storage period

To execute the aforementioned activities, some of your data will be stored for a longer period of time by Masters of Marketing. Whenever it is not urgent to store your data, your data will not be stored. An exception on this, is that Masters of Marketing has to continue storing your data as a result of legislation.

 

Sending newsletters

Your e-mail address and surname will be stored in Mailchimp, Leadpages, ActiveCampaign and Typeform. The period of storing of your data has no end date. You can unsubscribe to the newsletter whenever you want via the link that can be found on the bottom of every newsletter, or via sending an e-mail to info@mastersofmarketing.nu.

 

Contact

Whenever you contact Masters of Marketing via email, all data that is being sent, such as your name, company name and email address, will be stored on the mail server. E-mails will be stored at most two years after you have sent them.

 

Analytics

Data on the website that is stored by Analytics, are anonymous and therefore are not connected to your name, company name or e-mail address. This data can be stored for indefinite duration within Google Analytics.

 

05 Security

Your personal data will not be physically copied. Your data will be collected in the systems and software mentioned above. The personal data that is stored by Masters of Marketing or the third parties that are mentioned before, are only accessible via the existing software and are secured with a password that requires two-step verification. By using this two-step verification, a code will be sent from within the software to Masters of Marketing. The process of logging in requires this code. The devices that will consult your data are secured with fingerprint or a password as well. The devices on which your data will be consulted, will always be limited to the necessary amount.

 

Besides this, your visit to the website is secured via an SSL certificate. This means that your connection with the website of Masters of Marketing is fully private. You can recognize the presence of this SSL certificate by the green lock next to the url. Also, the domain of Masters of Marketing is signed with DNSSEC. This is an extra aid that makes sure the ‘signage’ of the website is safer and more trustworthy.

 

06 Your rights

Your right to inspect

At all times, you preserve the right to consult your personal data that is stored by Masters of Marketing. You can send an email or call Masters of Marketing to do this. You will receive an overview with your personal data.

 

Your right to rectification

Is your data incorrect? Or do you want to make a change? You always preserve the right to let this rectify by Masters of Marketing. Your data regarding the newsletter can be adjusted via the allocated url that you can find on the bottom of every newsletter.

 

Your right to transmission

Whenever you need the data that is stored by Masters of Marketing to switch to another party, you will always preserve the right for this transmission. Masters of Marketing is obligated to send your data to the party that is indicated by you.

 

Your right to let your data be erased

If it is your wish that your data will not be stored by Masters of Marketing any longer, Masters of Marketing is obligated to erase all of your data.

 

Your right to make a complaint

You preserve the right to make a complaint at the ‘Authority Personal Data’, if you have second thoughts about the way Masters of Marketing handles your data.

 

Your right to stop usage of data (objection)

Whenever you do not want Masters of Marketing to collect and store your data, you have the right to stop this. If you want to make use of this right, you can indicate this via info@mastersofmarketing.nuPlease send a copy of your ID. You can blur the pass photo, numbers on the bottom of the file and the ID and BSN number. Masters of Marketing aims to give answer to your request within one week.

 

07 Obligations

Masters of Marketing processes personal data for sake of justified interest, namely a commercial interest. You can think of offering services or products of Masters of Marketing via email. Your data will never be sold to third parties. The data that is required to hand over, is the minimal required data for offering the services or products. Your email address is, for example, needed to send the newsletter. When this mandatory data will not be handed over, Masters of Marketing can not offer the concerning service. If Masters of Marketing needs to share your personal data with the above-mentioned parties, for example to offer (one of their) services, your approval will always be requested. Masters of Marketing preserves their right to make your personal data public when they are legally obliged, or when Masters of Marketing needs to protect their rights, property or security. Masters of Marketing will always respect your right on privacy.

 

Do you have a questions? Please contact us at info@mastersofmarketing.nu.