fbpx

Algemene voorwaarden

Amsterdam, februari 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Definities

Masters of Marketing:

Masters of Marketing, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder KvK-nummer: 63373254, gevestigd te Hoorn, Munnickenveld 21 A,

Opdrachtgever:

Opdrachtgever met wie  Masters of Marketing een overeenkomst heeft gesloten.

Opdracht:

het verzoek van Opdrachtgever aan Masters of Marketing om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

Overeenkomst:

de overeenkomst tot opdracht  tussen Masters of Marketing en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

Algemene Voorwaarden:

het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Artikel 2 – Toepassing en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten en leveringen tussen Masters of Marketing en haar Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Masters of Marketing alleen bindend indien en voor zover deze door Masters of Marketing uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Masters of Marketing is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Masters of Marketing zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Masters of Marketing niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Masters of Marketing. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Masters of Marketing deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Masters of Marketing het recht de prijzen hier op aan te passen.

3.3. Offertes van Masters of Marketing zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt – mogelijk – onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere opdrachtgever, dan zal Masters of Marketing dat melden en met de opdrachtgevers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

4.3. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Masters of Marketing zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4. Masters of Marketing heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar de in de offerte overeengekomen prijzen te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

 

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Masters of Marketing een overeenkomst van opdracht.

5.2. Een opdracht kan per e-mail, mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij per e-mail, mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 6 – Algemene verplichtingen van partijen

6.1. Masters of Marketing verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en betracht daarbij zoveel mogelijk zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.2. Opdrachtgever en Masters of Marketing zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Masters of Marketing, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.3. Opdrachtgever en Masters of Marketing zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

6.4. Masters of Marketing verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

6.5. Opdrachtgever vrijwaart Masters of Marketing van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever naar buiten gebrachte uitingen.

6.6. Masters of Marketing werkt naar beste weten volgens richtlijnen zoals die van de Nederlandse Reclame Code (NRC),) en overige instanties die regels bepalen en toezicht houden op publiekscommunicatie. Masters of Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor juridische en financiële claims door dergelijke partijen naar aanleiding van geleverde diensten aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de check op wettelijk toegestane uitingen die zijn geleverd door Masters of Marketing, alvorens naar buiten te communiceren. Voor fouten in door Masters of Marketing geleverde teksten is Masters of Marketing niet verantwoordelijk. Opdrachtgever draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud die door samenwerking met Masters of Marketing tot stand is gekomen.

6.7. Zonder toestemming van Masters of Marketing is het Opdrachtgever verboden de door Masters of Marketing verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

6.8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

6.9. Opdrachtgever stelt Masters of Marketing steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.10. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Masters of Marketing en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Masters of Marketing mogelijk gemaakt wordt de overeengekomen opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen niet tijdig aan Masters of Marketing zijn verstrekt, heeft Masters of Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.11. Het door Opdrachtgever aan Masters of Marketing geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Masters of Marketing en Opdrachtgever.

6.12. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Masters of Marketing, dat al het door Opdrachtgever aan Masters of Marketing verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Masters of Marketing te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

6.13. Indien door Masters of Marketing in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7 – Levertijd

7.1 De levertijd betreft de periode die Masters of Marketing nodig heeft om de overeengekomen opdracht uit te voeren.

7.2 De levertijd vangt aan op het moment dat de opdracht door Masters of Marketing is ontvangen èn Masters of Marketing beschikt over alle informatie, stukken en materialen, enz. die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren.

7.3 In het geval er een levertijd in de overeenkomst is opgenomen, is deze louter indicatief. Masters of Marketing zal zich inspannen om de opdracht binnen deze termijn uit te voeren maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding. Niet voor materiële schade, en niet voor immateriële schade; dit alles in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 8 – Omvang opdracht, wijziging opdracht, meerwerk

8.1. Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, fotografie uitgezonderd, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

8.2. Wanneer om welke reden dan ook de inhoud van een opdracht wijzigt en/of er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan bepaalt Masters of Marketing of er sprake is van meerwerk of minderwerk in vergelijking tot de oorspronkelijke opdracht en werkzaamheden.

8.3. Wanneer er sprake is van meerwerk worden deze tegen hetzelfde (of een vergelijkbaar) tarief bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4. Wanneer daar aanleiding voor is, treedt Masters of Marketing met de opdrachtgever in overleg om nadere tariefafspraken te maken.

 

 

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden en incassokosten

9.1. Opdrachtgever dient de door Masters of Marketing toegestuurde facturen via overmaking te voldoen. Het betalen van de facturen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het toesturen van het factuur, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze periode  is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

9.2. Alle door Masters of Marketing uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

9.3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente of handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente of handelsrente geldt.

9.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogens bestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.6. In bovenstaande gevallen heeft Masters of Marketing voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Masters of Marketing vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 10 – Auteursrecht, intellectueel eigendom en licentie

10.1. Op elk werk van Masters of Marketing is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

10.2. De Opdrachtgever verkrijgt van Masters of Marketing een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Masters of Marketing in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.

10.3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.

10.4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Masters of Marketing.

10.5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van Masters of Marketing te vermelden.

10.6. Masters of Marketing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Masters of Marketing heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Masters of Marketing behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

10.7 Masters of Marketing behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Masters of Marketing. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Masters of Marketing mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.

 

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Masters of Marketing aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

11.2. Masters of Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Masters of Marketing is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

11.3. Masters of Marketing is niet aansprakelijk voor niet-nagekomen beloften door Opdrachtgever naar derden, die op verzoek van Opdrachtgever zijn opgenomen in de uitingen die zijn samengesteld door Masters of Marketing. Opdrachtgever is te allen tijden verantwoordelijk voor nakoming van naar derden gecommuniceerde uitingen en beloften, die door Masters of Marketing zijn opgenomen in tekst en/of beeld.

11.5. Aansprakelijkheid van Masters of Marketing voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.6. Masters of Marketing is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Masters of Marketing met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.

11.7. De totale aansprakelijkheid van Masters of Marketing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

11.8. Buiten de in artikel 11.7 genoemde gevallen rust op Masters of Marketing geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11.7 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Masters of Marketing.

11.9. De aansprakelijkheid van Masters of Marketing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Masters of Marketing onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Masters of Marketing ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Masters of Marketing in staat is adequaat te reageren.

11.10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Masters of Marketing meldt. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen uiterlijk 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Masters of Marketing te zijn ingediend, op straffe van verval van recht.

11.11. Opdrachtgever vrijwaart Masters of Marketing voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Masters of Marketing geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever deugdelijk bewijst dat de schade direct is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten, waarbij opdrachtgever eveneens heeft te bewijzen dat die schade Masters of Marketing redelijkerwijs kan worden toegerekend.

 

Artikel 12 – Vrijwaring

12.1. De Opdrachtgever vrijwaart Masters of Marketing voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Masters of Marketing door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Masters of Marketing kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

14.1. Masters of Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, of als Masters of Marketing goede grond krijgt te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet nakomt. Bij goede grond voor vrees van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

14.2. Masters of Marketing mag de overeenkomst (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht.

14.3. Masters of Marketing kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als wederpartij – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, anderszins insolvent raakt of als de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

14.4. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Masters of Marketing op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

14.5. Als Masters of Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

15.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling van het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen en uitingen eigendom van Masters of Marketing.

15.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Masters of Marketing niet nakomt is Masters of Marketing zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen en uitingen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Masters of Marketing op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 16 – Opzegging

16.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Daarbij dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van 30 werkdagen.

16.2. In het geval een Opdrachtgever de opdracht intrekt, oftewel opzegt, op een eerder moment dan dat de levertijd is verstreken, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van het totaalbedrag waarvoor de opdracht door Masters of Marketing is aangegaan.

16.3. Als de eventuele overdracht van werkzaamheden voor Masters of Marketing kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 17 – Geheimhouding

17.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

17.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 18 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

18.1. Masters of Marketing behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Masters of Marketing of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

18.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

 

Artikel 19 – Slotbepalingen

19.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

19.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

19.4. Partiële nietigheid:
- Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
- Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.